neděle 10. července 2011

Kolik jazyků znáš...

...tolikrát jsi člověkem, praví staré přísloví. Stránky našeho blogu byly zatím "jen" jedním člověkem, od včerejšího dne došlo k velkým změnám. Najednou nám přibylo sedm nových lidí - byť zatím jen za pomoci strojových překladů.

Od soboty 9. července 2011 si můžete zvolit na našem blogu jazykové mutace v angličtině, němčině, ruštině, francouzštině, španělštině, italštině a polštině. Věříme, že to pomůže při propagaci našich knih či autorů i v zemích používajících tyto jazyky. A možná i čtenářům (a "poutníkům" na moři internetu) z těchto zemí zpřístupníme některé zajímavé informace a souvislosti...

Jménem společnosti PRESSFIL Vám přeji příjemné a zajímavé počtení...
 
Jiří Neumann
PRESSFIL CART s.r.o.

středa 11. května 2011

Vše nejlepší k narozeninám...

Dnešního dne slaví narozeniny paní PhDr. Hana Gerzanicová, světoznámá básnířka. Narodila se v Plzni do desátého roku ještě mladé Československé republiky, kterou v roce 1950 opustila na dlouhých čtyřicet let - nejprve do Německa, poté do (tehdy) daleké Austrálie.


Tam začíná publikovat své verše v angličtině a postupně se jako básnířka začíná prosazovat v anglicky mluvících zemích, zejména v USA. Nemělo by asi smysl zde podrobně popisovat jednotlivé sbírky či ocenění (a nebylo jich právě málo), snad jen malá poznámka. Komu z Čechů se podařilo, že při výročí postavení budovy opery s Sydney (...ano, to je ta známá bílá stavba z mnoha fotografií) v přímém televizním přenosu dcera architekta četla právě verše paní Hany, tehdy ještě příjmením Hons.
Po změně režimu začíná přijíždět vždy alespoň na několik měsíců do Plzně, kde již od roku 1996 žije trvale. A od toho roku začínají vycházet postupně její verše v mnoha básnických sbírkách, z nichž každá reflektuje její pocity vždy na určité téma, případně i na dobu vzniku.
Velmi významně pomohla zdejšímu sdružení spisovatelů plzeňského regionu, v posledních letech se účastní i na experimentálních projektech z jiných uměleckých směrů - malby či fotografie. Výsledným efektem jsou společné výstavy (naposledy v roce 2010 se svou dcerou Raphaelou, malířkou, v rámci projektu "Česko-australské doteky v malbě a poezii"), či společné publikace (s paní Evou Hubatovou, s panem Přemyslem Líbalem).


Na závěr nezbývá nic jiného než popřát do dalších let hlavně hodně zdraví a životní vitality, Hodně tvůrčích úspěchů - stále je o čem psát, stále je třeba se na život dívat z mnoha úhlů a díky životním osudům a zkušenostem paní Hany, nás její literární dílo - ať již v poezii či próze - dokáže vždy obohatit...

Tedy ještě jednou, vše dobré do dalších let života... Vám jménem svým i celé naší vydavatelské společnosti PRESSFIL přeje
Jiří Neumann 

 

úterý 26. dubna 2011

Naše knihy na AUKRU

Od dnešního dne mají všichni zájemci o naše publikace, kteří mají svůj účet na AUKRU, možnost si knihy koupit přímo, prostřednictvím AUKRA. V pravém sloupci je umístěn odkaz, který Vás přesměruje do naší nabídky.

Knihy jsou zde samozřejmě prodávány za pevnou cenu (prostřednictvím funkce "Kup teď"), zasílány jsou prostřednictvím s.p. Česká pošta (obvykle formou doporučené zásilky). Balné není účtováno, poštovné je pouze symbolických 35,00 CZK. V případě požadavku na službu "dobírka" je připočítáván příplatek 35,00 CZK (na úhradu části nákladů spojených s touto službou).

středa 20. dubna 2011

O jednom polozapomenutém výročí

Na začátku tohoto roku si připomínáme 175. výročí úmrtí Josefa Vojtěcha Sedláčka (1785-1836). Kdo to byl? Jaké byly jeho životní osudy?Pro ty z Vás, kteří dobře znají dílo plzeňské rodačky paní Marie Korandové tuto postavu netřeba představovat. Je to jedna z hlavních postav jejího románu "Plzeňské předjaří", který vyšel právě před deseti lety a autorka za něj dostala prestižní Polanovu cenu.


Pro ty ostatní malá historická exkurze. Josef Vojtěch Sedláček, premonstrátský kněz, český buditel a vlastenec, středoškolský profesor matematiky, zakladatel čtenářských spolků, autor českých spisů a učebnic z oboru matematiky a fyziky, poetiky, různých memoárů, básní a článků se narodil 24. února 1785 v Čelákovicích a zemřel 2. února 1836 v Plzni v nedožitých 51 letech.
Studoval na malostranském gymnáziu v Praze, nato absolvoval filosofickou fakultu a vstoupil na radu svých učitelů-premonstrátů Aloise Davida a Karla Miessnera, kteří si nadaného studenta oblíbili, do premonstrátského řádu. V letech 1807-1810 byl jako novic v Teplé a studoval tu teologii, přírodní vědy, beletrii a připravoval se na povolání učitele. Když získal titul doktora filozofie, nastoupil na místo profesora ve Filozofickém ústavu v Plzni, kde pracoval až do své smrti. Ve škole rychle poznal, že mezi žáky převažují děti z českých rodin, a těžce nesl bezprávné postavení češtiny a nedostupnost vzdělání pro nadané česky mluvící děti. Rozhodl se pomoci a začal nezištně ve škole učit češtinu. Po vydání jazykových dekretů v roce 1816 se jeho zásluhou poprvé 28. ledna 1817 ozvala v Plzni čeština jako vyučovací předmět. 


Tak výrazně ovlivnil zřízení české školy a v tehdy národnostně lhostejné Plzni začal s různými národními českými akcemi. Odebíral všechny možné české časopisy a knihy a rozšiřoval zprávy z nich mezi studenty. Začaly se kupovat české knihy a tam, kde chudí neměli prostředky, půjčoval jim či kupoval tyto knihy. Tak se dostával často do dluhů. Cítil, že osvěta a vzdělání zlepší život prostého lidu a proto spoluzakládal vzdělávací a čtenářské spolky. Podílel se na založení první čtenářské společnosti v Čechách Puchmajerem v roce 1818 v Radnicích. Přibývalo dalších společností a Josef  Vojtěch Sedláček v Krameriových novinách dával podnět k jejich zakládání. Podílel se na pořádání českých divadelních představení, recitačních a hudebních akademií, kde i sám účinkoval. První divadelní hry byly úpravy německých děl. Společně s Josefem Františkem Smetanou (1801-1861) podporoval až do konce svého života (+1836) založené spolky. Stál také u zrodu Národního muzea v Praze.
 Jeho zásluhy o probuzení národního vědomí v tehdy dosud poněmčené Plzni jsou mimořádné, také proto že Plzeň zůstávala až do druhé poloviny XIX. století sice česká, ale protihusitská a silně konzervativní. Byl přítelem Josefa Jungmanna a Josefa Kajetána Tyla. Jana Chaloupková, autorka publikace "Čeští premonstráti v Teplé a jejich účast na budování klášterní knihovny" nazvala Sedláčka "Plzeňským Jungmannem". 


Vedle své buditelské a lidovýchovné činnosti sám psal a nejvýznamnější jsou jeho dvě přírodovědecká díla, napsaná v českém jazyce. Jsou to "Základowé měřictvij čili Geometrye" (Praha, 1822) a "Základowé přjrodnictvij aneb fyziky a mathematiky potažné neboli smjšené" (I. díl, Praha 1825, II. díl, Praha 1828). Poznámka: dlouhé "í" se psalo jako "j".


Jako všichni plzeňští profesoři, ani Sedláček nebyl jednostranným odborníkem a zabýval se také filologií, řečtinou, latinou, od roku 1816 pilně studoval češtinu (hovořilo se německy), vydal Puchmajerův "Rýmownjk", a jako stoupenec slovanské vzájemnosti studoval ruštinu.
Aby probudil u Plzeňanů české národní cítění, psal historická díla ze slavných období Čech. Sedláčkovo ryzí vlastenectví bylo očividné, ale už ve své době psal zastarale a konzervativně, takže byl kritizován i Jungmannovci. Snad toto byla příčina, proč ke sklonku života publikoval německy.
Sedláček mnohokrát pobýval v Mariánských Lázních a bydlel v někdejším Nehrově domě Zlatá koule. Setkal se ještě s doktorem Nehrem. Hovořilo se německy. Čeština se tehdy teprve znovu probouzela a ještě se značně lišila od češtiny mladší. Jeho báseň o Mariánských Lázních z roku 1819 byla první českou básní, napsanou o našich lázních . Byla uveřejněna v "Hlasateli českém":


"Pozdrawenj Maryanských láznj při prwnjm gich spatřenj od Josefa Wogtěcha Sedláčka kanownjka Teplánského, doktora filozofie a profesora matematyky, pak jazyka literatury řecké a české na filozofickém včenj w Plzni." 

Psáno w Maryanských láznjch 5.zářj 1819.


"Ljbám tebe, země svatá! - lůno diwů věčnjch!
Patero an léčjcými praudy lidstwo pogjš,
Dechem božským neduhy a nemoc těla hogjš
tebe w sláwozpěwu hlásám - gmenem Čechů wděčných.
Tebau nemá nám být wina newděčnosti dána,
(Gakož bědowal tam wěsstec w Karolowých warech,
O gegichžto nikdo česky nepěl gesstě darech)
Gakbys nebyla snad w Čechách Čechům darowána."

 

(Vysvětlivky: g=j, j=í, ss=š, w=v) 

Pramenem pro výše uvedená životopisná data a děje byla HAMELIKA - Historie Mariánských Lázní a okolí (http://www.hamelika.cz/slavnihoste/S_SEDLACEK.htm).

 

 
Sto sedmdesáté páté výročí úmrtí tohoto velkého Plzeňana (mimochodem Sedláčkova ulice se jmenuje právě po něm) společnost PRESSFIL připoměla vydáním speciální příležitostné poštovní dopisnice s natištěnou známkou s motivem poštovní trubky a hodnoty "A" (ta je platná pro tuzemské výplatné, ekvivalent je dnes 10,00 CZK). Více se o vydávaných dopisnicích můžete dozvědět na: http://dopisnice.blogspot.com

A dobrá zpráva na závěr. Pro letošní rok se připravuje - na předvánoční trh - nové vydání knihy paní Marie Korandové "Plzeňské předjaří". Tentokrát opět s doplněním o množství obrázků, rytin a samozřejmě i části "Osoby a osobnosti" - tak trochu "drbárny" o reálných postavách a jejich dalších osudech. 

středa 13. dubna 2011

Téměř vyprodáno a vyprodáno...

Dnešní den o jaru nic moc nevypovídá, ale dny předchozí dávaly tušit, že jaro právě přichází. To se projevilo (neplánovaně) i na prodeji našich knih a obrazů, zřejmě pouze místně na Rokycansku a Zbirožsku. Dnes jsme zachraňovali situaci, a tak zájemci o knihu pana Františka Straky "Útěk před gestapem" ji od dnešního odpoledne naleznou v Rokycanech jak na pultě místního Infocentra (přímo na náměstí v přízemí budovy radnice), tak i v jediném rokycanském knihkupectví paní Milady Holé, rovněž na rokycanském náměstí. Tam byly doplněny i knihy paní Marie Korandové "Všerubský doktor se vrací" a "Petřín mého mládí, aneb U Světovaru číslo 3".


V prostorách Infocentra umístěného na zbirožském náměstí můžete opět naleznout zasklené reprodukce obrazů významného českého malíře přelomu XIX. a XX. věku Karla Liebschera (1851-1906) s motivy zbirožského zámku a blízkého okolí. To zatím rychle proběhlé jaro si zde můžeme připomenout fotografií Infocentra koupajícího se v jarním sluníčku... 

neděle 3. dubna 2011

Kde si můžete koupit naše knihy? (04/2011)

Na začátku měsíce dubna informujeme o místech, kde si můžete zakoupit naše knihy, případně i další naše materiály (obrazy, přání, pohlednice...).

KRAJ PLZEŇSKÝ

 Plzeň

 Dům knihy NAVA BOOKS spol. s r.o.
náměstí Republiky 131/17, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
dumknihy@nava.cz, tel.: +420 377 320 384, http://www.nava.cz/


 Jaroslav Fiklík – Antikvariát
Koperníkova ulice 14, otevírací doba: Po-Pá 08.00-17.00 hodin, So 08.00-14.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací, Marie Korandová: Petřín mého mládí aneb U Světovaru č. 3, František Straka: Útěk před gestapem
tel.: +420 736 607 583

 Knihkupectví a antikvariát NAVA BOOKS spol. s r.o.
Zbrojnická ulice 2, otevírací doba: Po-Pá 09.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
nava.zbrojnicka@volny.cz, tel.: +420 377 233 065, http://www.nava.cz/

 Knihkupectví Centrum Šárka Egermaierová
Obchodní dům Centrum, Masarykova 1201/75, otevírací doba: Po-Pá 09.00-18.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
tel.: +420 377 470 126, +420 377 524 304, mob. tel.: +420 777 325 495

 Knihkupectví Fraus s.r.o.
Goethova ulice 294/8, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Plný sortiment vydavatelství PRESSFIL
knihkupectvi@fraus.cz, tel.: +420 377 227 080, fax: +420 377 224 594, http://www.fraus.cz/


 Knihkupectví Jaroslav Chmela
Americká ulice 392/32, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Plný sortiment vydavatelství PRESSFIL
knihychmela@volny.cz, tel.: +420 377 226 346, fax: +420 377 225 223


 Knihkupectví Jiří Ševčík
Solní ulice 240/5, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.30 hodin, So 09.00-13.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací, Marie Korandová: Petřín mého mládí aneb U Světovaru č. 3, František Straka: Útěk před gestapem
knihysevcik@seznam.cz, tel.: +420 377 236 336, fax: +420 377 327 744, http://www.plzen-info.cz/firma/sevcikkniha


 Knihkupectví KOSMAS
Nákupní centrum Borská pole (TESCO), U letiště 2, otevírací doba: Po-Pá 09.00-20.00 hodin, So-Ne 09.00-20.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
kosmas.plzen@volny.cz, tel.: +420 377 423 917, http://www.kosmas.cz/


 Knihkupectví NAVA BOOKS spol. s r.o.
Koterovská ulice 2042/120, otevírací doba: Po-Pá 09.00-17.00 hodin, So 08.00-12.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
nava.koter@volny.cz, tel.: +420 377 431 698, http://www.nava.cz/


 Knihkupectví – antikvariát Václav Beneš
Divadelní ulice 203/2, otevírací doba: Po-Pá 09.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací, Marie Korandová: Petřín mého mládí aneb U Světovaru č. 3
info@antikvariat-benes.cz, tel.: +420 377 326 639, http://www.antikvariat-benes.cz/


 Univerzitní knihkupectví NAVA BOOKS spol. s r.o.
Sedláčkova ulice 252/31, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 08.00-12.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
nava.univerzitni@volny.cz, tel.: +420 377 323 352, http://www.nava.cz/Domažlice

 Chodské knihkupectví Lidmila Haasová
náměstí Míru 125, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 08.00-12.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Plný sortiment vydavatelství PRESSFIL
chodskeknihkupectvi@quick.cz, tel.: +420 379 722 343, fax: +420 379 722 343


 Knihkupectví Irena Votrubová
Aleje – náměstí Míru 119, otevírací doba: Po-Pá 09-12.00 a 13.00-17.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací, Marie Korandová: Petřín mého mládí aneb U Světovaru č. 3
tel.: +420 379 722 802, mob. tel.: 737 540 040

 Muzeum Chodska v Domažlicích
Chodské náměstí 96, otevírací doba: Po-Pá 09.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací, Marie Korandová: Petřín mého mládí aneb U Světovaru č. 3
muzeum@muzeum-chodska.com, tel.: +420 379 776 009, http://www.muzeum-chodska.com/Kdyně

 Knihkupectví Axel Optik s.r.o.
Náměstí č.p. 22, otevírací doba Po-Pá 08.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací, Marie Korandová: Petřín mého mládí aneb U Světovaru č. 3, František Straka: Útěk před gestapem
kdyne@axeloptik.cz, tel.: +420 379 731 323, mob. tel: +420 777 999 918, fax: +420 379 731 323


 Muzeum příhraničí (AgAkcent s.r.o.)
Nádražní ulice 314, otevírací doba: Po-Pá 08.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací
infocentrum@kdyne.cz, tel.: +420 379 413 555, fax: +420 379 413 558, http://www.kdyne.cz/Klatovy

 Knihkupectví Léto – Soňa Kolářová
ulice Kapitána Jaroše 108/I., otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Plný sortiment vydavatelství PRESSFIL
tel.: +420 376 310 495


 Knihkupectví NAVA BOOKS spol. s r.o.
Pražská 155/I., otevírací doba: Po-Pá 09.00-18.00 hodin, So 08.00-12.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
nava.klatovy@volny.cz, tel.: +420 376 316 019, http://www.nava.cz/

 Knihkupectví Michaela Daňková
Náměstí Míru 64/I. (Bílá růže), otevírací doba: Po-Pá 09.00-17.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: František Straka: Útěk před gestapem
michaela.dankova@centrum.cz, tel.: +420 777 189 699


 Krameriovo knihkupectví – Vlasta Valentová
náměstí Míru 169,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
tel.: +420 376 311 529, fax: +420 376 311 529


Mlečice

 Obec Mlečice
Obecní úřad, č.p. 11, 338 08 Zbiroh, úřední doba: Po-Pá 07.00-12.00 a 13.00-15.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: František Straka: Útěk před gestapem
mlecice@wo.cz, tel.: +420 723 066 555, 371 796 410, http://www.mlecice.cz/Přeštice

 Knihkupectví Helena Morávková
Nepomucká 280,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací, Marie Korandová: Petřín mého mládí aneb U Světovaru č. 3
tel.: +420 377 982 176


Rokycany


 Informační centrum Rokycany
Masarykovo náměstí 1, otevírací doba: Po-Pá 08.00-17.00, So 08.00-13.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: František Straka: Útěk před gestapem,
icentrum@rokycany.cz, tel.: +420 371 706 175, http://www.rokycany.cz/


 Knihkupectví Milada Holá
Masarykovo náměstí 10, otevírací doba: Po-Pá 08.00-17.00 hodin, So 08.30-11.30 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací, Marie Korandová: Petřín mého mládí aneb U Světovaru č. 3, František Straka: Útěk před gestapem
tel.: +420 371 722 162


Sušice

 Knihkupectví Irena Vondrová & Michal Vondra
pasáž Fialka, náměstí Svobody 50/I.,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Plný sortiment vydavatelství PRESSFIL
knihkupectvi.vondrovi@seznam.cz, tel.: +420 376 526 694


 Knihkupectví Šumava J. Heberleinová & T. Egermaier
náměstí Svobody 4,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
tomas.eger@centrum.cz, tel.: +420 376 526 500, mob. tel.: +420 777 154 353


Tachov

 Dům knihy NAVA BOOKS spol. s r.o.
náměstí Republiky 70, otevírací doba: Po-Pá 08.00-17.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
tel.: +420 374 724 367, http://www.nava.cz/Zbiroh

 Informační centrum Mikroregionu Zbirožsko
Masarykovo náměstí 624, otevírací doba: Po 08.00-13.00, Út-Čt 08.00-12.00 a 12.30-16.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: František Straka: Útěk před gestapem, Hana Gerzanicová – Přemysl Líbal: Poezie přírody aneb kde domov můj, Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací, Marie Korandová: Petřín mého mládí aneb U Světovaru číslo 3,
infocentrum@zbiroh.cz, tel.: +420 371 784 621, http://www.zbiroh.rokycansko.cz/

KRAJ KARLOVARSKÝ

Sokolov

 Knihkupectví NAVA BOOKS spol. s r.o.
Staré náměstí 31, otevírací doba: Po-Pá 08.00-17.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
tel.: +420 352 604 359, http://www.nava.cz/

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Beroun

 Městské informační centrum Beroun
Husovo náměstí 69 (pasáž Na Nové), otevírací doba: Po-Pá 08.00-12.30 a 13.00-16.30 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
mic@muberoun.cz, tel.: +420 311 654 321, http://www.mesto-beroun.cz/turistika/beroun

 
 Knihkupectví Oty Pavla – Marcela Kroppová
Havlíčkova ulice 116, otevírací doba: Po-Pá 09.00-17.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin
Plný sortiment vydavatelství PRESSFIL
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
tel.: +420 311 626 265, +420 311 611 233

 Knihkupectví Františka Nepila – Marcela Kroppová
Husovo náměstí 77/5, otevírací doba: Po-Pá 08.00-17.00 hodin, So 08.00-12.00 hodin
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Plný sortiment vydavatelství PRESSFIL
knihkupectvi.uradnice@seznam.cz, tel.: +420 311 626 265, 311 626 261


Hořovice

 Městská knihovna Hořovice
Městské kulturní centrum Hořovice, Vrbnovská 1138,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: František Straka: Útěk před gestapem
knihovna@mkc-horovice.cz, tel.: +420 311 512 564, http://www.mkc-horovice.cz/


 Knihkupectví Pistorius & Olšanská s.r.o.
Pražská 590/9,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: omezený sortiment, pouze do vyprodání (!)
horovice@knihkupectvi-olsanska.cz, tel.: +420 311 512 183, http://www.pistorius.cz/

Příbram

 Knihkupectví Pistorius & Olšanská s.r.o.
Pražská ulice 128, Příbram I.,
KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY / FILATELISTICKÁ LITERATURA / DOPISNICE
Knihy: Marie Korandová: Všerubský doktor se vrací, Marie Korandová: Petřín mého mládí aneb U Světovaru č. 3
obchod@knihkupectvi-olsanska.cz, tel.: +420 318 627 479, mob. tel.: +420 604 240 864, http://www.pistorius.cz/

sobota 2. dubna 2011

Ukončení spolupráce se společností NAVA BOOKS spol. s r.o.

Ke dni 31. březnu 2011 byla ukončena naše spolupráce se společností NAVA BOOKS spol. s r.o. Některé naše zboží i nadále naleznete v následujících prodejnách, jedná se však již jen o zboží do vyprodání momentálního stavu na příslušné prodejně:

Dům knihy NAVA BOOKS spol. s r.o.
Plzeň, náměstí Republiky 131/17, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin, sortiment: KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY
nejbližší prodej našeho zboží: Knihkupectví Fraus s.r.o. (Goethova ulice 294/8, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin), Knihkupectví Jaroslav Chmela (Americká ulice 392/32, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin),

Knihkupectví a antikvariát NAVA BOOKS spol. s r.o.
Plzeň, Zbrojnická ulice 2, otevírací doba: Po-Pá 09.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin, sortiment: KNIHY
nejbližší prodej našeho zboží: Knihkupectví Fraus s.r.o. (Goethova ulice 294/8, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin), Knihkupectví Jaroslav Chmela (Americká ulice 392/32, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin), 

Univerzitní knihkupectví NAVA BOOKS spol. s r.o.
Plzeň, Sedláčkova ulice 252/31, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 08.00-12.00 hodin, sortiment: KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY
nejbližší prodej našeho zboží: Knihkupectví Jiří Ševčík (Solní ulice 240/5, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.30 hodin, So 09.00-13.00 hodin), Knihkupectví – antikvariát Václav Beneš (Divadelní ulice 203/2, otevírací doba: Po-Pá 09.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin), Jaroslav Fiklík – Antikvariát (Koperníkova ulice 14, otevírací doba: Po-Pá 08.00-17.00 hodin, So 08.00-14.00 hodin),

Knihkupectví NAVA BOOKS spol. s r.o.
Plzeň, Koterovská ulice 2042/120, otevírací doba: Po-Pá 09.00-17.00 hodin, So 08.00-12.00 hodin, sortiment: KNIHY / POHLEDY / PŘÁNÍ / OBRAZY
nejbližší prodej našeho zboží: Knihkupectví Fraus s.r.o. (Goethova ulice 294/8, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin), Knihkupectví Jaroslav Chmela (Americká ulice 392/32, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin), Knihkupectví Jiří Ševčík (Solní ulice 240/5, otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.30 hodin, So 09.00-13.00 hodin), Knihkupectví – antikvariát Václav Beneš (Divadelní ulice 203/2, otevírací doba: Po-Pá 09.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin), Jaroslav Fiklík – Antikvariát (Koperníkova ulice 14, otevírací doba: Po-Pá 08.00-17.00 hodin, So 08.00-14.00 hodin),

Dům knihy NAVA BOOKS spol. s r.o.
Tachov, náměstí Republiky 70, otevírací doba: Po-Pá 08.00-17.00 hodin, sortiment: KNIHY
nejbližší prodej našeho zboží: v Tachově zatím nezajištěn,

Knihkupectví NAVA BOOKS spol. s r.o.
Sokolov, Staré náměstí 31, otevírací doba: Po-Pá 08.00-17.00 hodin, sortiment: KNIHY
nejbližší prodej našeho zboží: v Sokolově zatím nezajištěn, 

Knihkupectví NAVA BOOKS spol. s r.o.
Klatovy, Pražská 155/I., otevírací doba: Po-Pá 09.00-18.00 hodin, So 08.00-12.00 hodin, sortiment: KNIHY
nejbližší prodej našeho zboží: Knihkupectví Léto – Soňa Kolářová (ulice Kapitána Jaroše 108/I., otevírací doba: Po-Pá 08.00-18.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin), Knihkupectví Michaela Daňková (Náměstí Míru 64/I. - Bílá růže, otevírací doba: Po-Pá 09.00-17.00 hodin, So 09.00-12.00 hodin).  

Zároveň bych velmi rád touto cestou - jménem naší společnosti - poděkoval všem pracovníkům jednotlivých knihkupectví společnosti NAVA BOOKS spol. s r.o. za skvělou (a mnohdy i fantastickou) spolupráci při prodeji a propagaci našich titulů. Děkuji, byli jste naprosto výborní...